MySQL Community Server is the world's most popular open source database.
MySQL 官网

更新软件列表

sudo apt update

更新软件

sudo apt upgrade -y

安装 MySQL

sudo apt install -y mysql-server